โปรโมชั่น

เงื่อนไขของการรับประกันและบริการ

 

1.    บริษัทฯ ให้บริการซ่อมและเปลี่ยนชิ้นส่วนโดยไม่คิดมูลค่า เมื่อเกิดชำรุดหรือเสื่อมประสิทธิภาพจากการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ภายในระยะเวลารับประกันเท่านั้น

2.    บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นเกิดเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุต่างๆ จากการใช้งาน อย่างผิดวิธี เปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยบุคคลภายนอก ตลอดจนการถูกทำลายหรือขาดการเก็บรักษาที่ดีพอ

3.    บริษัทฯจะไม่รับประกันเมื่อบัตรรับประกันสูญหายหรือมีรอยแก้ไข

System.String[]